Inschrijven voor de nieuwsbrief | login
  • Belgie 
1064 restaurants online
Privacy
1. Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens
RestoBookings zamelt enkel die persoonsgegevens in die u meedeelt, zoals: voornaam, naam, postadres en e-mailadres.

Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult wanneer u bijvoorbeeld:
- inschrijft op een informatiebrief,
- informatie vraagt,
- deelneemt aan een enquête of een wedstrijd,
- een dienst gebruikt die op onze website wordt aangeboden.

De gegevens die via deze formulieren worden meegedeeld, worden in de bestanden van RestoBookings opgenomen. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en u in te lichten over de andere producten, diensten en promoties van RestoBookings en van zijn partners.

Met uw voorafgaande toestemming sturen we u commerciële informatie betreffende nieuwe producten of promoties. U kunt ons op elk ogenblik meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wil ontvangen.

U stemt ermee in dat RestoBookings alle persoonsgegevens die u via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

2. Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens
Uw gegevens worden in de gegevensbestanden van RestoBookings bewaard.

Voor de uitoefening van bepaalde taken doet RestoBookings beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld: technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotiecampagnes, enz.).

Deze ondernemingen hebben slechts tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens en dit binnen de limiet die nodig is voor de uitoefening van hun functies.

Ze mogen uw gegevens enkel exporteren voor de uitoefening van hun respectieve functies en mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.

RestoBookings heeft het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, indien:

- de wet dat vereist,
- de vrijwaring van de integriteit van de website het vereist,
- u dat vraagt,
- onze medewerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of bij een gerechtelijk onderzoek.

3. Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.

We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op onderstaand adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen.

Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen, indien u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens verzet, kan u ons schriftelijk inlichten op de adresgegevens.

4. Het gebruik van 'Cookies' door RestoBookings
Onze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website in grote mate.

RestoBookings gebruikt deze enkel om uw on-linegebruik aangenamer te maken.

We kunnen ze gebruiken voor een onthaal op maat of om u op de hoogte te houden van de resultaten van de wedstrijden waaraan u deelnam.

Indien u de instellingen van uw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website misschien niet toegankelijk zijn voor u.