Inschrijven voor de nieuwsbrief | login
  • Belgie 
1064 restaurants online
Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen
Om te kunnen genieten van de prestaties die RestoBookings aanbiedt, verzoeken wij u de volgende algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden (hierna de "algemene voorwaarden") aandachtig te lezen. Door onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent de Gebruiker dat RestoBookings enkel optreedt in de hoedanigheid van mandataris en dat de uiteindelijke overeenkomst wordt gesloten tussen de Gebruiker en de Partner. In deze hoedanigheid kan RestoBookings geenszins aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot dienstverleningsovereenkomsten die werden gesloten tussen uzelf en de Partners. U kunt gebruik maken van deze site indien u de volgende gebruiksvoorwaarden aanvaardt:
Artikel 1. Definities en toepassingsgebied
1.1 Definities
Met de termen "u" of "de gebruiker" wordt bedoeld elke gebruiker van de Website die om het even welke dienst die RestoBookings op de Website aanbiedt reserveert, bestelt en/of aankoopt. Met "Website" wordt de website www.RestoBookings bedoeld. Met "Partner" wordt elke leverancier van Diensten op de Website bedoeld, behalve RestoBookings. De term "Partner" slaat op de restaurants. Met "Dienst" wordt bedoeld een dienstverlening, het leveren van diensten in verband met mogelijkheid tot reserveren die wordt geleverd door de Partners.
1.2 Toepassingsgebied
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het geheel van prestaties die op de Website worden aangeboden. Onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen naargelang het type prestatie aangevuld worden met specifieke voorwaarden (hierna "Specifieke Voorwaarden") van de Partners. De Specifieke Voorwaarden moeten worden goedgekeurd op het moment van de eigenlijke bestelling. U verbindt zich ertoe zich te houden aan deze Specifieke Voorwaarden van de Partners en alle verschuldigde bedragen te betalen en de voorwaarden en beperkingen van de aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de voorgestelde Diensten te aanvaarden.
Artikel 2. Intellectueel eigendom
2.1. Algemeen
RestoBookings kent u een beperkte en niet-overdraagbare licentie toe om deze website te gebruiken volgens de modaliteiten en voorwaarden van de onderhavige algemene voorwaarden. U mag deze website uitsluitend gebruiken om reservaties of legitieme aankopen te verrichten. U mag deze website voor geen enkel andere doel gebruiken, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van speculatieve, valse of frauduleuze reservaties of elke reservering die anticipeert op de vraag. De toegang tot de website verleent u geen enkele aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website die het exclusieve eigendom blijven van RestoBookings, de vennootschappen uit zijn groep of de Partners.
2.2. Gegevens
De elementen die toegankelijk zijn op de Website, meerbepaald onder de vorm van teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, geluid, video's, software, databases, gegevens, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten waarop RestoBookings, de vennootschappen van zijn groep of zijn partners zich kunnen beroepen. Uit geen enkel deel van de website mag worden afgeleid dat er impliciet, zij het door het effect van estoppel of op een andere manier, enige vorm van licentie of toestemming wordt verleend om enig handelsmerk te gebruiken dat op de website wordt voorgesteld zonder schriftelijke toestemming van RestoBookings of van een derde die de handelsmerken bezit die worden voorgesteld op de website.
2.3. Gebruik van de website
Behoudens expliciete bepalingen in onderhavig document, mag u de website in geen enkel geval, op geen enkele drager en op geen enkele wijze volledig of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, wijzigen, overdragen, publiceren, aanpassen of op enige wijze exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RestoBookings. RestoBookings behoudt expliciet alle rechten die door onderhavige overeenkomst niet expliciet werden toegekend aan de Gebruiker, die geen aanspraak kan maken op het gebruik of het genot ervan. De exploitatie van de volledige of gedeeltelijke website met ongeacht welk oogmerk, waarvoor RestoBookings geen voorafgaande toestemming heeft gegeven, kan aanleiding geven tot de nodige actie, meer in het bijzonder een betichting van namaak. Enkel een niet-substantieel deel van de website mag worden gebruikt voor doeleinden van strikt private en niet-commerciële aard. Het invoegen van hyperlinks naar elk deel van de website is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van RestoBookings.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
Indien u deze website gebruikt bent u ervoor verantwoordelijk dat de informatie van uw account en uw wachtwoord vertrouwelijk blijven. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die worden verricht met uw account en wachtwoord. U bevestigt de wettelijke leeftijd te hebben om deze website te gebruiken en om onherroepelijke wettelijke verbintenissen aan te gaan voor ongeacht welke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van deze website. U begrijpt dat u financieel aansprakelijk bent voor elk gebruik dat u maakt van deze website en van zij die uw verbindingsgegevens gebruiken.
Artikel 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
4.1. Doelstellingen van de verwerking van persoonlijke gegevens
{RestoBookings verzamelt enkel de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, zoals bijvoorbeeld: voornaam, naam, adres, e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld via elektronische formulieren die u moet invullen wanneer u bijvoorbeeld: een abonnement neemt op de nieuwsbrief, informatie aanvraagt, deelneemt aan een enquête of een wedstrijd, een dienst gebruikt die wordt aangeboden door onze website. Deze gegevens, die via deze formulieren worden meegedeeld, worden bewaard in de bestanden van RestoBookings. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en om u te informeren over andere producten, diensten en promoties van RestoBookings en zijn partners. Mits uw voorafgaande toestemming zullen we u commerciële informatie over nieuwe producten of promoties toesturen. U behoudt de mogelijkheid om ons te laten weten dat u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen. Voor alle persoonlijke gegevens die via e-mail of een ander middel werden meegedeeld, aanvaardt u dat RestoBookings deze gegevens verzamelt, bijhoudt en/of gebruikt voor de bovengenoemde doelstellingen.
4.2. Personen die toegang hebben tot de verzamelde persoonlijke gegevens.
Uw gegevens, behalve uw kredietkaartgegevens, worden bijgehouden in de databases van RestoBookings. Voor het uitoefenen van bepaalde taken doet RestoBookings een beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld, het technisch onderhoud van onze websites, ondersteuning van promotiecampagnes, enz.). Deze ondernemingen hebben maar tijdelijk toegang tot deze persoonlijke gegevens en dit binnen de strikte beperking nodig voor de uitoefening van hun functies. Zij mogen uw gegevens uitsluitend exporteren voor de uitoefening van hun respectievelijke functies en geenszins voor andere doeleinden. RestoBookings behoudt zich het recht voor uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken indien: de wet dit vereist, dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te behouden, u dit vraagt, een verzoek tot samenwerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of het gerecht.
4.3. Uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verzamelen
Conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonlijke gegevens, beschikt u over het inzagerecht tot uw gegevens en het recht deze te wijzigen zoals hierboven vermeld, en het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. Ingeval van wijziging van uw persoonlijke gegevens verzoeken wij u ons hiervan aan de hand van een brief gericht aan het contactadres op de hoogte te brengen. In functie van uw aanvraag zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen. Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te raadplegen, indien u wilt dat de persoonlijke gegevens uit ons bestand worden verwijderd of indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen aan de hand van een brief gericht aan het contactadres.
4.4. Het gebruik van "Cookies" door RestoBookings
Onze cookies vereenvoudigen het gebruik van onze website aanzienlijk. RestoBookings gebruikt ze uitsluitend om uw on-line gebruik aangenamer te maken. Wij kunnen ze gebruiken om uw onthaal te personaliseren of om u op de hoogte te houden van de wedstrijden waaraan u hebt deelgenomen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen door de instellingen van uw browser te wijzigen, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet meer toegankelijk zijn.
4.5. Veiligheid
RestoBookings zal alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren. Door op de knop "verzenden" te drukken bij het doorgeven van uw gegevens, erkent u dat het verzenden van dergelijke gegevens via het internet nooit zonder risico is. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een derde, die daartoe geen toestemming heeft, kan geenszins door RestoBookings worden vergoed.
4.6. Contactgegevens
RestoBookings, Lozenberg 11, 1932 Zaventem
Artikel 5. Informatieoverdracht naar RestoBookings
Elk bericht of inhoud met inbegrip van alle gegevens, vragen, commentaar, suggesties of andere die u via e-mail of op een andere manier naar de Website stuurt wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrechten van toepassing zijn. Alles wat u meedeelt of verstuurt kan worden gebruikt door RestoBookings of de vennootschappen van zijn groep voor een doel van hun keuze, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van reproductie, communicatie, transmissie, publicatie, uitgave en postverzending. Daarenboven heeft RestoBookings het recht om alle in uw berichten besproken ideeën, concepten, knowhow of technieken aan te wenden voor elk type gebruik, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van producten. RestoBookings erkent geen enkele aansprakelijkheid voor wat u naar deze website stuurt. Het is verboden illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, indecent, opruiend, pornografisch materiaal of elk materiaal dat kan aanzetten tot een gedrag, dat kan worden beschouwd als een criminele belediging, tot burgerlijke aansprakelijkheid kan leiden of een wet kan schenden, te versturen. Daarenboven is het verboden informatie te versturen die (a) andermans rechten, persoonlijke levenssfeer of reclamerechten schendt, (b) beschermd is door auteursrechten (copyright), een gedeponeerd handelsmerk of een ander eigendomsrecht, tenzij de eigenaar van een dergelijk recht daartoe zijn expliciete schriftelijke toestemming geeft, (c) die een virus, een bug of elk ander bezwaarlijk artikel bevat, of (d) die wordt gebruikt om illegaal samen te spannen tegen een andere persoon om handels- of concurrentievoordeel te bekomen. U zult als enige aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die voortvloeit uit elke inbreuk op de auteursrechten (copyright), het gedeponeerde handelsmerk, of elk ander eigendomsrecht of elke andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.
Artikel 6. Uitsluiting van garantie.
Alle risico's die voortvloeien uit het surfen op deze website vallen onder uw verantwoordelijkheid. Noch RestoBookings, noch enige andere partij die betrokken is bij het ontwerp, de productie of de levering van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, bijkomende of bijzondere schade die voortvloeit uit uw bezoek aan of het gebruik van de website. Onverminderd wat voorafgaat, wordt de volledige inhoud van de website u geleverd "IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT", ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP OP NIET-EXHAUSTIEVE WIJZE VAN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DE KWALITEIT VAN DE KOOPWAAR EN VOOR DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK OF DE AFWEZIGHEID VAN NAMAAK. Hou er echter rekening mee dat sommige rechtspraken geen uitsluiting of beperking van impliciete garanties toelaten, waardoor bepaalde van de bovengenoemde uitsluitingen eventueel niet van toepassing zijn op uw situatie. Gelieve de geldende wetten met betrekking tot de restricties of beperkingen inzake de uitsluiting van impliciete garanties te controleren. RestoBookings neemt evenmin enige verantwoordelijkheid op zich en kan voor geen enkele vorm van schade of virussen worden aansprakelijk gesteld die uw informatica-uitrusting of elk ander goed aantasten tengevolge van het bezoeken, gebruiken of surfen op de website of van het downloaden van elke vorm van inhoud, gegevens, teksten, beelden, video's of geluiden die op de website worden aangeboden.
Artikel 7. Beperking van de aansprakelijkheid
RestoBookings is geenszins aansprakelijk voor wat betreft de goederen en diensten die door de Partners worden voorgesteld of voor elk ander aspect van de bestaande contractuele relatie tussen u en de Partners. RestoBookings kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade die voortvloeit uit een product of dienst die worden aangeboden op de Website of de websites van de Partners die gebruik maken van de website. RestoBookings is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade, verlies, klacht of speciale, exemplarische, strafrechtelijke, onrechtstreekse, toevallige of daarop volgende schade (met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van gederfde winsten of verloren spaargeld), ongeacht het feit of deze in een contract ten onrechte gebaseerd is op de aansprakelijkheid zonder intentionele fout, of anderzijds, dat deze voortvloeit uit of op enige wijze verbonden (i) is met ongeacht welk gebruik van de website of de inhoud ervan, (ii) met eender welke mislukking of vertraging (met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van elk bestanddeel van deze website voor reserveringen of tickets) of (iii) met de uitvoering of niet-uitvoering van de prestatie door RestoBookings of een van de Partners, zelfs wanneer een dergelijke partij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van schade van dergelijke partijen of elke andere partij. Indien RestoBookings, ondanks wat voorafgaat, aansprakelijk zou worden bevonden voor elke vorm van verlies of schade die zich voortvloeit uit of op zekere wijze gekoppeld is aan eender welke van de hierboven beschreven functies of vormen van gebruik van de website of zijn inhoud, dan zal de totale aansprakelijkheid van RestoBookings in geen geval hoger zijn dan de hoogste (a) abonnementskosten en administratieve kosten om toegang te hebben tot de website, of (b) 500 EUR. RestoBookings kan naar eigen believen, naast alle andere bij RestoBookings beschikbare rechten of oplossingen en zonder enige verantwoordelijkheid, op elk moment en zonder voorafgaand bericht uw toegang tot om het even welk deel van de website opzeggen of beperken.
Artikel 8. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering zal worden aanhangig gemaakt bij Belgische rechtbanken. Indien RestoBookings of zijn filialen eender welke maatregel nemen om deze Gebruikersovereenkomst en zijn gebruiksvoorwaarden te doen naleven, dan zullen de betrokken partijen te toestemming hebben om van u de betaling te eisen, die u zal aanvaarden, van alle redelijke en noodzakelijk honoraria van de advocaat evenals elke kost gekoppeld aan het geschil en de bijstand, voorzien in de wet of uit eigen kapitaal, waarop de partijen recht hebben.
Artikel 9. Wijziging
RestoBookings kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door dit document te actualiseren. Uw gebruik van deze website is gebonden aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden . U moet deze pagina dus regelmatig bezoeken om de geldende gebruiksvoorwaarden en -bepalingen die op uw geval van toepassing zijn te raadplegen.
Artikel 10. Bijkomende voorwaarden
Er kunnen bijkomende modaliteiten en voorwaarden van toepassing zijn op de reserveringen en op andere functies van deze website. U aanvaardt deze te respecteren.
Artikel 11. Integrale overeenkomst
Deze gebruikersovereenkomst, evenals alle hierboven of hierna vermelde gebruiksvoorwaarden vormen de integrale overeenkomst tussen ons voor wat betreft het voorwerp waarvan sprake in onderhavig document. Dit vervangt alle vroegere afspraken of overeenkomsten (zowel mondeling als schriftelijk) met betrekking tot het desbetreffende onderwerp en kan enkel schriftelijk worden verbeterd of gewijzigd of door dergelijke amendementen of wijzigingen beschikbaar te maken op de website.